ขณะนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้พัฒนาการให้บริการผู้ป่วย”โดยนำเครื่องให้บริการผู้ป่วยอัตโนมัติ (Kiosk)” สำหรับผู้ป่วยประกันตนที่ส่งตัวมาจาก โรงพยาบาลอื่นๆ ผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยที่ใช้สิทธิอื่นๆ ซึ่งดำเนินการติดตั้งให้บริการเรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียด ขั้นตอนการเข้ารับบริการผู้ป่วย ได้ที่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตึก ภปร ชั้นล่าง โทร .0-2256-5487

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง มีการดำเนินงานการบริการทางการแพทย์รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรถภาพ ป้องกันโรคและรักษาประชาชนทั่วไป โดยการตรวจรักษาจะแบ่งออกเป็นการตรวจรักษาโรคทั่วไปและคลินิคเฉพาะโรค โดยแพทย์ผู้ชำนาญทุกสาขาและแบ่งการบริการออกเป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ซึ่งจัดกลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

คลินิกทั่วไป

ให้บริการใน วันจันทร์-วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ที่ตึก ภปร

หากไม่มีนัด ยื่นบัตรตรวจโรคทั่วไปทุกระบบ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 11.00 น. (หรือ 10.00 น.ในบางคลินิก)

ยกเว้น  เมื่อผู้ป่วยเต็มอาจต้องปิดรับผู้ป่วยก่อนำหนดเวลา เปิดให้รับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 05.30 น. ที่หน้าตึก ภปร.

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ให้บริการใน วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. วันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น.

ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน

เปิดบริการ ทุกวันตลอด 24 ชม.

ประเภทของผู้ป่วยงานบริการผู้ป่วยนอก

– ผู้ป่วยทั่วไป

– ผู้ป่วยประกันสังคม

– ผู้ป่วยบัตร 30 บาท ของโรงพยาบาลอื่นๆ

– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

– เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่”
  •  ประชาสัมพันธ์ ตึกผู้ป่วยนอก โทรศัพท์ 0-2256-5487
  •  คลีนิกพิเศษนอกเวลาราชการ โทรศัพท์ 02-2565193-4, 02-256-5166, 02-256-5175
  •  หน่วยรับผู้ป่วย โทรศัพท์ 0-2256-4216
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ 0-2256-4000 โทรสาร 0-2256-5017