คลินิกตรวจสุขภาพผู้เดินทางไปต่างประเทศ

                     โครงการนี้จัดตั้งเพื่อพัฒนากระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการตรวจสุขภาพผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศให้สะดวกและรวดเร็ว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็น 1 ใน 4 แห่งของสถานพยาบาล ในกรุงเทพที่ได้รับอนุมัติให้เป็นสถานพยาบาลที่สามารถตรวจสุขภาพ และออกใบรับรอง การตรวจสุขภาพคนงานที่จะไปทำงานต่างประเทศทุกประเทศ เปิดให้บริการทุกวันเวลาราชการ

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับบริการได้ที่ โทรศัพท์ 02-2565418, 02-2565425, 02-2565427

โปรแกรมตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

                         แผนกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 07.30 น.

                         สำหรับผู้ป่วยใหม่ (ยังไม่มีแฟ้มประวัติ) กรุณาติดต่อช่องทำประวัติใหม่ ตึกภปร ชั้น G โดยกรอกใบแจ้งอาการสีเขียว เขียนชื่อ-นาม และที่อยู่ และแนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำประวัติใหม่ พร้อมแจ้งความประสงค์ที่จะมาตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

                        สำหรับที่มีบัตรโรงพยาบาลฯ ให้เขียนใบแจ้งอาการสีเหลืองเพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะมาตรวจสุขภาพไปต่างประเทศค่ะ และนำใบแจ้งอาการมายื่นที่เคาน์เตอร์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ ภปร ชั้น 2

หลักฐานที่ต้องนำมาวันตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

1. สำเนาพาสปอร์ต 2 ชุด (ถ้าไม่มีใช้บัตรประชาชนแทน)

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือขนาดตามแบบฟอร์มที่นำมา จำนวน 1-2 รูป

3. แบบฟอร์ม (หากไม่มีใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล)

4. ค่าตรวจตามแบบฟอร์มแต่ละประเทศที่ต้องการ