Open/Close Menu โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดงาน IC Days 2560 โดยมี ผศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ทั้งนี้ งาน IC Day 2560 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และความตระหนักของบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ นิทรรศการในรูปแบบต่างๆ การแสดง/ขับร้องเพลง และการประกวดซุปตาร์ IC ฯลฯ ณ โถงล่าง อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น